Dataskyddsbeskrivning för marknadsförings- och kundregistret

Upprättad 15.5.2018

1. Registeransvarig

Suomen Kulutusosa Oy
FO-nummer 2305580-5
Hulikanmutka 1
37570 Lempäälä

2. Kontaktperson i registerärenden

Annika Tuoresjärvi
annika.tuoresjarvi@suomenkulutusosa.fi

3. Registrets namn och de registrerade

Suomen Kulutusosa Oy:s marknadsförings- och kundregister.

Vi behandlar i registret våra kunders samt våra potentiella kunders och dessas företrädares personuppgifter.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna behandlas för att sköta kundrelationen, för kundkommunikation och för att hantera Suomen Kulutusosas produktkatalog.

Vår behandlingsgrund är vad gäller marknadsföringen berättigat intresse och vad gäller skötseln av kundrelationen verkställigheten av avtalet mellan dig och oss.

5. Registrets datainnehåll

Vi samlar in de uppgifter du lämnat i namn-, företags-, e-post-, telefon-, adress- samt kontaktformulärets meddelandefält. Med hjälp av cookies får vi mätbara uppgifter om våra besökare, som vi utnyttjar exempelvis när vi planerar vår marknadsföring. På detta sätt kan vi inrikta vår kommunikation så träffande som möjligt.

Om en registrerad person, dvs. dig kan följande uppgifter lagras:

 • Personens namn, e-postadress och telefonnummer
 • Företagets namn, FO-nummer, gatuadress, postadress och -nummer
 • Uppgifter i anslutning till skötseln av kundförhållandet och upprätthållandet av kontakterna (t.ex. beställning av produktkatalog eller kundfeedback)
 • Tekniska uppgifter samt cookies som sänts till den registrerades webbläsare och uppgifter i anslutning till dem

6. Registrets informationskällor

Insamlingen av namn- och andra kontaktuppgifter baserar sig på kundförhållande eller annan kontakt med Suomen Kulutusosa Oy. Vi samlar in uppgifter i samband med att du använder kontaktformuläret. Vi kan få personuppgifter också från din arbetsgivare eller från någon annan, som anmäler dig exempelvis som mottagare av produktkatalogen eller en varuleverans. Uppgifter om kundföretagen kan kontrolleras och samlas in också från myndighetssystem (t.ex. YTJ).

Vi följer också med cookies och dina besök på Suomen Kulutusosa Oy:s webbsajt lämnar ett spår, IP-adressen. Personuppgifter kan köpas för marknadsföringsbruk av engångsnatur även från register som är utomstående i förhållande till Suomen Kulutusosa. Vi kan också samla in personuppgifter från offentliga källor.

7. Utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas inte till tredje man för marknadsföringsändamål.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Vid behandlingen av dina personuppgifter kan vi använda tjänsteleverantörer, som kan ha åtkomst till dina personuppgifter utanför EU-/EES-området, såsom i Förenta staterna. Vi sörjer för att översändningen utförs korrekt och lagligt i enlighet med lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter.

Vi översänder i alla situationer dina personuppgifter utanför EU-/EES-området endast på någon av de nedannämnda, lagliga grunderna:

 • Europeiska kommissionen har konstaterat att mottagarstaten i fråga tryggar en tillräcklig dataskyddsnivå;
 • vi har vidtagit vederbörliga skyddsåtgärder för att översända dina personuppgifter genom att använda standardklausuler om dataskyddet som Europeiska kommissionen godkänt. Du har då rätt att få en kopia av ifrågavarande standardklausuler genom att kontakta oss; eller
 • du har gett ditt entydiga samtycke till översändandet av dina personuppgifter, eller det föreligger annan laglig grund till översändande av dina personuppgifter utanför EU-/EES-området, såsom i fråga om Förenta staterna det av Europeiska kommissionen godkända Privacy Shield-arrangemanget.

9. Skydd av registret och hur länge personuppgifterna bevaras

Vi respekterar konfidentialiteten i dina personuppgifter. Registret har med brandmurar, lösenord och andra tekniska medel lagrats skyddat i en databas, till vilken bara personer som auktoriserats av Suomen Kulutusosa Oy har tillträde.

Vi utplånar föråldrade och onödiga uppgifter på tillbörligt sätt. Vi bevarar personuppgifter   bara så länge, som det är nödvändigt för att fullfölja de syften med behandlingen av personuppgifter som fastställts i denna dataskyddsbeskrivning. Beroende på skyldigheterna i bokföringslagen eller annan tillämplig lag kan man bli tvungen att bevara uppgifterna längre än den ovan nämnda tidsperioden.

10. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Dessutom har du i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen rätt att när som helst:

 • få information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • få tillgång till dina egna uppgifter och kontrollera de personuppgifter om dig som vi behandlar;
 • kräva rättelse av en inexakt och oriktig personuppgift och komplettering av uppgifterna;
 • återta ditt samtycke och motsätta dig behandling av dina personuppgifter till den del, som behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på samtycke som du har givit;
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter på en grund som ansluter sig till din personliga särskilda situation till den del som grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse;
 • få dina personuppgifter i maskinläsbar form och översända uppgifterna i fråga till en annan registeransvarig under förutsättning att du själv har levererat de ifrågavarande personuppgifterna till oss, vi behandlar de ifrågavarande personuppgifterna på grundval av avtal eller av dig givet samtycke och behandlingen utförs automatiskt;
 • kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter; och
 • kräva utplåning av dina personuppgifter.

Vi kan be dig precisera din begäran och bekräfta din identitet innan begäran behandlas. Vi kan vägra att tillmötesgå din begäran på en grund som stadgats i tillämplig lag.

Du har också alltid rätt att anföra besvär hos vederbörande besvärsmyndighet eller övervakningsmyndigheten i den medlemsstat i EU, i vilken sin boplats eller arbetsplats är belägen, om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du skall sända begäranden som gäller dina rättigheter antingen skriftligen eller per e-post med följande kontaktuppgifter:

Suomen Kulutusosa Oy
Kontroll eller annan begäran som avser personuppgifter
Hulikanmutka 1
37570 Lempäälä

myynti@suomenkulutusosa.fi

Suomen Kulutusosa Oy behandlar begärandena så snabbt som möjligt efter det att begäran har mottagits, men dock senast inom 1 månad, såvida det inte föreligger särskilda skäl att förlänga svarstiden.

11. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Vi strävar kontinuerligt till att utveckla våra tjänster och därför förbehåller vi oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela därom på denna sida.